Oferta pracy - koordynator ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Data publikacji:

06.11.2023
Opis: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynator ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (dotacji, środków unijnych, sponsorów).
Miejsce pracy: Kraków

Umowa: zlecenie

Zleceniobiorca odpowiedzialny będzie m.in. za:
 • Poszukiwanie informacji o projektach i programach umożliwiających pozyskanie przez MKLP dotacji, środków z funduszy europejskich i innych zewnętrznych.
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach ww. programów oraz monitorowanie etapów rozstrzygania wniosków.
 • Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi sponsorami i przygotowywanie wniosków do sponsorów.
 • Monitorowanie, raportowanie i rozliczanie projektów dofinansowanych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie i wymogami instytucji dofinansowującej przy współpracy z instytucją dofinansowującą.
 • Bieżąca współpraca z pracownikami MKLP w zakresie zamówień publicznych.
 • Tworzenie planów finansowych, kosztorysów, modeli finansowych.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia.
 • Prowadzenie projektu dokumentacji finansowo-rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów.

Wymagania stawiane Zleceniobiorcy:
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy.
 • Znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych z dotacji, funduszy europejskich i innych zewnętrznych.
 • Znajomość specyfiki związanej z działaniem w sferze kultury.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Biegła obsługa programów biurowych.
 • Umiejętność precyzyjnego redagowania pism.
 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy.
 • Sumienność.
 • Komunikatywność.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający dane osobowe, do żądania których MKLP jest uprawnione zgodnie z art. 221 §1 Kodeksu pracy, wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MKLP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie/skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.


Każdy z nadesłanych dokumentów powinien być nazwany w następujący sposób:
 • Kowalska_Anna_CV,
 • Kowalska_Anna_list motywacyjny;
 • Kowalska_Anna_oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@plaszow.org do dnia 19.11.2023 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Koordynator ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych”.

Więcej informacji