O muzeum

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji) rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jako jednostka w organizacji jest zarządzane przez Muzeum Krakowa.

Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–1945. Ocenia się, że przeszło przez niego ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości. W obozie zostało zamordowanych 5–6 tys. ludzi.

Zadaniem Muzeum KL Plaszow jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i o jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajduje się teren poobozowy, wpisany do rejestru zabytków, oraz historyczny budynek – Szary Dom. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu poobozowego powstanie budynek Memoriału. Zarówno w Szarym Domu, jak i w Memoriale znajdzie się wystawa stała o obozie.

Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r.
Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok zachowanego historycznego budynku Szarego Domu.

MENU

Budowa Muzeum

Budowa Muzeum

Zadanie inwestycyjne „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow” jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na terenie miejsca pamięci KL Plaszow realizowany jest projekt Muzeum, którego celem jest upamiętnienie więźniów i ofiar, opowiadane o ich losach, jak również zachowanie terenu poobozowego. Utworzenie instytucji, uporządkowanie terenu i budowa budynku wystawowego – Memoriału – są podyktowane potrzebą ugruntowania wiedzy o istnieniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i pracy przymusowej w Krakowie podczas II wojny światowej.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow będzie obejmować następujące elementy: teren poobozowy, Szary Dom, Memoriał KL Plaszow oraz Pomnik Dźwiękowy KL Plaszow. Ponadto przygotowane zostaną trasy zwiedzania terenu byłego obozu oraz dwie wystawy stałe: w nowym budynku (Memoriale) oraz w historycznym Szarym Domu.

Wizualizacje projektów Muzeum KL Plaszow

Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 - 1945) (w organizacji)  zakończyło opracowanie części projektów wykonawczych i budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow”. Projekty dotyczą Szarego Domu, terenu po byłym KL Plaszow oraz Memoriału. Zadanie inwestycyjne „Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow" jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie projektu budowlanego Grupy Projektowej GPP Sp. z o.o. zostały przygotowane projekty wykonawcze dla  Memoriału (autor: BBC Best Building Consultants sp. z o.o.) oraz dla terenu po byłym KL Plaszow (autor: Grupa Projektowa GPP Sp. z o.o. Borysław Czarakcziew i Sławomir Kogut). Wykonano także projekt budowlany dla Szarego Domu (autor: Biuro Projektów Piotr Wolarek).  

Wizualizacje tych projektów zostały zaprezentowane 25 stycznia 2023 r. w Muzeum Podgórza.

Więcej informacji: https://plaszow.org/aktualnosc/wizualizacje-projektow-muzeum-kl-plaszow.

Harmonogram inwestycji

2021 r.

1 stycznia 2021 r.
Powołanie Muzeum KL Plaszow.

1 marca 2021 r.
Muzeum jest współprowadzone przez Gminę Miejską Kraków i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czerwiec 2021 r.
Zakończenie procesu, w wyniku którego Muzeum zostało uposażone w nieruchomości będące własnością GMK (na 10 lat), Skarbu Państwa (30 lat) i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie (30 lat). Od tego momentu MKLP przejęło opiekę nad terenem poobozowym. Teren jest sprzątany. Zieleń jest pielęgnowana.
Po uregulowaniu ww. spraw Muzeum przystąpiło do realizacji inwestycji, zgodnie ze scenariuszem Upamiętnienia powstałym w 2017 r. oraz zmodyfikowanym na jego podstawie w 2018 r. projektem budowlanym.

Muzeum zawarło porozumienie o współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie, który będzie pełnić funkcję doradcze podczas całego procesu realizacji inwestycji.

Przygotowano także dokumentację do ogłoszenia w grudniu 2021 r. zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej na potrzeby Muzeum KL Plaszow.

Sierpień – grudzień 2021 r.
Zarząd Inwestycji Miejskich, zgodnie z decyzją RDOŚ, przeprowadził wycinkę drzew na działce 117/3 jako przygotowanie pod prace inwestycyjne. Wycięto 275 drzew objętych pozwoleniem oraz około 250 innych drzew i krzewów zarastających działkę. 20 drzew zostało przesadzonych. Zarząd Zieleni Miejskiej na sąsiednich działkach posadził 295 drzew.

W 2021 r. utworzona została mapa do celów projektowych. Sporządzono także projekty zabezpieczenia fundamentów Szarego Domu.

2022 r.

Wiosna 2022 
Zabezpieczenie studzienek na obszarze poobozowym.

Sporządzenie projektów budowlanych dla Szarego Domu oraz wykonawczych dla terenu poobozowego i Memoriału.

Wyremontowano dach oraz rynnę Szarego Domu, co pozwoliło zabezpieczyć budynek przed niszczącym działaniem wody.

Lipiec – grudzień 2022 r.
Trwały prace budowlane przy fundamentach Szarego Domu, historycznego budynku znajdującego się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow. Roboty były związane z wykonaniem hydroizolacji pionowej oraz poziomej. W ich wyniku wydatnie zmniejszono poziom wilgoci w piwnicach budynku. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem budowlanym, konserwatorskim oraz archeologicznym. Muzeum KL Plaszow pragnie podziękować za rzetelną pracę firmie Midpol-Investment A. Ghiuri i całemu zespołowi zaangażowanemu w remont.

Muzeum KL Plaszow uzyskało pozwolenia na budowę dla Szarego Domu.

Grudzień 2022 r.
Rozstrzygnięto konkurs na aranżację wystawy stałej Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obozów pracy obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji). Komisja konkursowa za najlepszy uznała projekt pracowni Koza Nostra z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.
Więcej informacji: https://plaszow.org/aktualnosc/rozstrzygniecie-konkursu-na-aranzacje-wystawy-stalej.

Na przełomie 2022 i 2023 r. Muzeum ogłosiło przetarg na budowę Memoriału.

2023 r.

Maj 2023 r.
Przeprowadzono sprzątanie wnętrz Szarego Domu przy ulicy Jerozolimskiej 3.

2 czerwca 2023 r.
Podpisano umowę między Muzeum KL Plaszow w Krakowie i firmą RE-Bau sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow.

14 czerwca 2023 r.
Przekazanie placu budowy wykonawcy, firmie RE-Bau sp. z o.o.

Lipiec/sierpień 2023 r.
Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie byłego obozu Plaszow.

Wrzesień/październik 2023 r.
Rozpoczęcie prac nad oznaczeniem granic cmentarzy żydowskich znajdujących się na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Prace przy wymianie nawierzchni dróg i ścieżek na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow. 

Rozpoczęcie i zakończenie remontu posadzki wokół Pomnika Ofiar Faszyzmu. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Grudzień 2023 r.
Zakończenie renowacji posadzki Pomnika Ofiar Faszyzmu i kładzenia obrzeży cmentarzy żydowskich. Plac apelowy zyskał nową opaskę. Pojawienie się okien archeologicznych, pylonów pod wystawę plenerową i regulaminu, punktów terenowych, konstrukcji pod makiety, schodów terenowych oraz tzw. architektury małej -  ławek i koszy na śmieci.

Trwają prace nad kładzeniem asfaltu na drodze koło Pomnika Ofiar Faszyzmu, powierzchnią ścieżek oraz ulicą Abrahama, która pozostaje wyłączona z użytku pieszego.

2024 r.

Luty 2024 r.
Zakończenie prac budowlano-remontowych na terenie byłego obozu Plaszow. Teren jest ponownie dostępny w całości dla zwiedzających.

15 marca 2024 r.
Oficjalne otwarcie wystawy plenerowej Muzeum KL Plaszow - „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”.

Więcej informacji na temat uroczystości otwarcia wystawy plenerowej:
https://plaszow.org/wydarzenia/otwarcie-muzeum-kl-plaszow-wystawa-plenerowa

Więcej informacji na temat wystawy plenerowej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”:
https://plaszow.org/wystawy/kl-plaszow-miejsce-po-miejsce-bez

2025 r.

Planowane zakończenie wszystkich prac budowlanych.

Teren KL Plaszow


Projekt budowlany i wykonawczy autorstwa:
GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o.
al. Juliusza Słowackiego 4/4, Kraków
Przedstawiciele: Borysław Czarakcziew, Sławomir Kogut
Okres od września do listopada 2023 r. to czas prac nad oznaczeniem granic cmentarzy żydowskich znajdujących się na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow.

We wrześniu 2023 r. zakończył się remont posadzki wokół Pomnika Ofiar Faszyzmu. Projekt jest współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
W grudniu 2023 r. zakończona została renowacja posadzki Pomnika Ofiar Faszyzmu i kładzenie obrzeży cmentarzy żydowskich. Plac apelowy zyskał nową, wyraźniejszą opaskę. Na terenie pojawiły się też okna archeologiczne, pylony pod wystawę plenerową i regulamin, punkty terenowe, konstrukcje pod makiety, schody terenowe oraz tzw. architektura mała -  ławki i kosze na śmieci.
W lutym 2024 r. zakończyły się trwające od czerwca 2023 r. prace budowlano-remontowe na terenie byłego obozu Plaszow. Teren jest ponownie dostępny w całości dla zwiedzających.

Prace prowadzone w terenie miały na celu podkreślić historyczne dziedzictwo miejsca i realizowane były z zachowaniem autentyzmu tej przestrzeni. Dotyczyły one kilku głównych obszarów: wyznaczenia granicy miejsca pamięci i zaznaczenia głównych wejść na jego teren, naprawy nawierzchni dróg i ścieżek, oznaczenia granic cmentarzy żydowskich oraz placu apelowego i ustawienia wystawy plenerowej.

Więcej informacji: https://plaszow.org/aktualnosc/zakonczenie-prac-budowlanych-na-terenie-muzeum-kl-plaszow
15 marca, o godz. 11.00 odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum KL Plaszow – wystawy plenerowej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”. Wystawa jest najważniejszym nośnikiem historii KL Plaszow, dostępnym każdemu, kto zdecyduje się odwiedzić miejsce pamięci.

Ekspozycja jest częścią prac wykonanych w terenie poobozowym, których celem było podkreślenie i opisanie zachowanych śladów przeszłości tego miejsca: cmentarzy żydowskich, dróg i ścieżek, reliktów zabudowy obozowej.  Założeniem Muzeum KL Plaszow było pozostawienie terenu dawnego obozu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie.

Więcej informacji na temat uroczystości otwarcia wystawy plenerowej:
https://plaszow.org/wydarzenia/otwarcie-muzeum-kl-plaszow-wystawa-plenerowa

Więcej informacji na temat wystawy plenerowej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”:
https://plaszow.org/wystawy/kl-plaszow-miejsce-po-miejsce-bez

Szary Dom


Projekt budowlany autorstwa:
Biuro Projektów Piotr Wolarek                                                        
ul. Świętokrzyska 12, Kraków
Przedstawiciel: Piotr Wolarek

W grudniu 2022 r. zakończyły się roboty budowlane prowadzone przy fundamentach Szarego Domu, historycznego budynku znajdującego się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow.
Więcej informacji: https://plaszow.org/aktualnosc/zakonczenie-robot-budowlanych-w-szarym-domu.
22 maja 2023 r. przeprowadzono sprzątanie wnętrz Szarego Domu przy ulicy Jerozolimskiej 3. Budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby muzealne. Na parterze i w piwnicach powstanie wystawa stała, a na piętrze znajdą się pomieszczenia edukacyjne, ogólnodostępna mediateka i miejsce kontemplacji.
Więcej informacji: https://plaszow.org/aktualnosc/sprzatanie-wnetrz-szarego-domu

Memoriał

Projekt budowlany autorstwa:
GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o.
al. Juliusza Słowackiego 4/4, Kraków
Przedstawiciele: Borysław Czarakcziew, Sławomir Kogut

Projekt wykonawczy autorstwa:
BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp. k.
al. Jerozolimskie 155 lok. U3, Warszawa
Przedstawicielka: Martyna Brzuzy