O muzeum

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942−1945) (w organizacji) rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jako jednostka w organizacji jest zarządzane przez Muzeum Krakowa.

Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–1945. Ocenia się, że przeszło przez niego ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości. W obozie zostało zamordowanych 5–6 tys. ludzi.

Zadaniem Muzeum KL Plaszow jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i o jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajduje się teren poobozowy, wpisany do rejestru zabytków, oraz historyczny budynek – Szary Dom. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu poobozowego powstanie budynek Memoriału. Zarówno w Szarym Domu, jak i w Memoriale znajdzie się wystawa stała o obozie.

Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r.
Zdjęcie wszpółczesne, kolorowe, wykonane z drona. Na zdjęciu widok zachowanego historycznego budynku Szarego Domu.

MENU

Rocznik MKLP

Rocznik MKLP

„Studia nad Obszarami Historii i Pamięci. Rocznik Muzeum KL Plaszow”

O czasopiśmie

Rocznik Muzeum KL Plaszow jest czasopismem poświęconym przede wszystkim badaniom i upamiętnianiu niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się także historia II wojny światowej oraz innych konfliktów i ludobójstw XX i XXI wieku, ich konsekwencje i współczesna pamięć o nich. Naszą uwagę kierujemy również na wojenne losy Ofiar. II wojna światowa stanowi dla nas punkt wyjścia do debaty o wszelkich totalitaryzmach i ich skutkach. Poprzez nasze pismo chcemy stworzyć forum dialogu na temat funkcjonowania i upamiętniania miejsc związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami.

Rada Naukowa

Dr Batya Brutin (Art Historian and Curator, Researcher of Holocaust Monuments and Holocaust Visual Arts in Israel and worldwide)

Dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)  

Dr Martyna Grądzka-Rejak (Kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego)

Prof. Haim Y. Knobler (MD, MHA Hebrew University Medical School and Madan Israel Mental Health Branch)

Dr Tomasz Kranz (Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku) 

Dr hab. prof. AIK Filip Musiał (Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)

Dr Michał Niezabitowski (Dyrektor Muzeum Krakowa)

Prof. Antony Polonsky (Brandeis University, Oxford University)

Dr Violetta Rezler-Wasielewska (Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych)

Dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel (Kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Neofilologii, Filologia Germańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki)

Nabór artykułów

Planowany drugi numer „Rocznika Muzeum KL Plaszow” ukierunkowany będzie na interdyscyplinarnie rozumiane zagadnienie „życia po życiu” dawnych obozów z czasów II wojny światowej.

Łamy naszego pisma chcemy udostępnić na artykuły wyjaśniające w jaki sposób zagospodarowywano dawne niemieckie nazistowskie obozy pracy, koncentracyjne i zagłady w Polsce i Europie, a także jak kształtowały się związane z tym różnice w krajach Zachodu i państwach Bloku Wschodniego, dotyczy to np. kwestii kontynuacji funkcji represyjnych w obozach, wykorzystywania ich do bieżących celów politycznych oraz polityki upamiętniania.

Do niezwykle ważnych zaliczamy zagadnienie przekształcenia terenów poobozowych w miejsca pamięci, w jaki sposób się to odbywało, z jakim odbiorem spotkały się te inicjatywy (ze strony byłych więźniów, świadków historii, ludzi nauki i kultury, a także jaki wywoływały oddźwięk społeczny - także w najbliższym sąsiedztwie? Jesteśmy otwarci również na artykuły omawiające temat dawnych obozów jako wyzwań dla prac konserwatorskich i archeologicznych.

Nabór artykułów do drugiego numeru Rocznika trwa do 18 października 2024 r.
Artykuły (do 20 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania ilustracji) należy sformatować zgodnie z „Instrukcją wydawniczą Rocznika Muzeum KL Plaszow” i przesłać na adres redakcja@plaszow.org. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.

Sekretarz redakcji: Justyna Sagan-Morawska

Dla autorów

Pismo poświęcone jest historii, ale otwarte jest także na prace przedstawiające wyniki badań interdyscyplinarnych, rozszerzające perspektywę historyczną o doświadczenia i narzędzia m.in. z obszarów muzealnictwa, muzeologii, socjologii, archeologii, historii sztuki, sztuki, architektury i urbanistyki, urbanologii i innych dyscyplin naukowych. Rocznik jest dwujęzyczny, publikujemy w nim teksty w językach polskim i angielskim.

Rocznik Muzeum KL Plaszow jest czasopismem naukowym i recenzowanym, zamieszczane w nim są wyłącznie prace oryginalne i nigdzie wcześniej niepublikowane.

Przed przesłaniem nam tekstu do druku prosimy o zapoznanie się z poniższą „Instrukcją wydawniczą Rocznika Muzeum KL Plaszow”.

Proces wydawniczy