Dostępność

Wierzymy w to, że Muzeum KL Plaszow powinno być dostępne dla każdego, również dla osób o specjalnych potrzebach. Teren muzeum jest jednak przestrzenią historyczną, w której nie byliśmy w stanie wprowadzić rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  
Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą ułatwić wizytę w miejscu pamięci KL Plaszow. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi przewodnickiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub planujesz wizytę większej grupy osób o specjalnych potrzebach, skontaktuj się z nami.

Osobą odpwiedzialną za politykę dostępności Muzeum KL Plaszow jest Kamil Karski.

e-mail: dostepnosc@plaszow.org
tel: +48 12 307 02 53

MENU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsce pamięci KL Plaszow

Obszar miejsca pamięci obejmuje 37 ha powierzchni wyznaczonych przez ulice: Jerozolimską, Heltmana, Swoszowicką i Kamieńskiego oraz obszary bez dostępnych ciągów pieszych. Obecnie na terenie miejsca pamięci nie ma budynków udostępnionych do zwiedzania.

Miejsce pamięci posiada zróżnicowaną dostępność. Teren jest pagórkowaty ze stromymi podejściami i stokami. Na terenie Muzeum znajdują się ciągi piesze o różnej strukturze – drogi utwardzone kamieniem, drogi polne, ścieżki oraz drogi asfaltowe. Od strony ulicy Jerozolimskiej możliwy jest bezpośredni dojazd pod budynek historyczny – Szary Dom (droga asfaltowa, chodnik). Od strony ulicy Kamieńskiego poprzez ulicę Swoszowicką możliwy jest dojazd pod Pomnik Ofiar Faszyzmu oraz na miejsce straceń – H-Górkę (droga asfaltowa, od strony ulicy Kamieńskiego ze stromym podejściem).

Lokalizacja i dojazd:
Dojazd na teren miejsca pamięci możliwy jest komunikacją publiczną:
  • do ulicy Jerozolimskiej: dojazd liniami tramwajowymi i autobusowymi (przystanek Cmentarz Podgórski lub Dworcowa).
  • do ulicy Kamieńskiego: dojazd liniami autobusowymi (przystanek Kamieńskiego).

Parking i miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Winda
Brak dostępnych budynków.

Toaleta
Brak dostępnej toalety.

Biura

Biuro Muzeum KL Plaszow
ul. Lipowa 3/115, 30-702 Kraków

Lokalizacja i dojazd
Biuro Muzeum KL Plaszow znajduje się na krakowskim Zabłociu. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na pl. Bohaterów Getta oraz na przystanku Zabłocie.

Parking i miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Winda
W obiekcie znajduje się winda. Kabina o wymiarach 0,8 m x 1 m; przyciski z alfabetem Braille’a.

Toaleta
Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie jest wyposażony w defibrylator.

Strona internetowa

Muzeum KL Plaszow zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum.

Data publikacji strony internetowej: 1 lipca 2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lipca 2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 1 lipca 2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Karski: k.karski@plaszow.org lub dostepnosc@plaszow.org. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy przygotowanie audiodeskrypcji filmu. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.